استخراج و تولید روغن پنبه دانه

استخراج روغن پنبه دانه در صنعت با استفاده از روش پرس و هم چنین با استفاده از حلال انجام می شود. خواص و ارزش تغذیه ای روغن پنبه دانه دانه پنبه حاوی پوسته و هسته است. پوسته فیبر و خورده پنبه تولید می کند. هسته حاوی روغن، پروتئین، کربوهیدرات و سایر ترکیبات مانند ویتامین ها،